Home » preke » Sondag 5 Junie 2022 Stephan Briel

Sondag 5 Junie 2022 Stephan Briel

posted in: preke

Lees: Eseg 47:1-12 en Joh 7:37-44.
Fokus: Joh 7:37-39.

Die strome lewende water van die Heilige Gees.

  • Na aanleiding van Eseg 47:1-9 en Sag 13:1 het die volk geglo dat daar in die laaste dae ‘n stroom water uit die tempelrots gaan kom wat deur die hele wêreld gaan vloei. Hierdie water gaan oral lewe bring.
  • In sy preek op die sewende dag van die huttefees, sluit Jesus juis by hierdie motiewe aan. Met sy woorde sê Jesus dus dat die plan wat God vir die laaste tye gemaak het, in Hom in vervulling gegaan het. Wat die Jode daar by die tempel tydens die huttefees gevier het, het in Jesus waar geword.
  • Hierdie belofte van Jesus het in vervulling gegaan toe die Heilige Gees oor die gelowiges uitgestort is. Op Pinksterdag het die dissipels se lewens begin oorloop van lewende water. Met nuwe vrymoedigheid en krag het hulle begin getuig.
  • Alhoewel ons na Pinkster lewe, is daar tog gemeentes en Christene wie se godsdiens so kragteloos is soos die dissipels s’n voor die uitstorting van die Heilige Gees. Hierdie Christene kan geen getuienis lewer van ‘nspesifieke verhouding of ervaring met die Heilige Gees nie. Vir sommige is die Heilige Gees bloot ‘n krag ofinvloed wat van God af uitgaan.
  • Die Bybel is duidelik dat die Heilige Gees die Derde Persoon van die goddelike Drie-eenheid is. Dit is nie moontlik om die strome lewende water (werking) van die Heilige Gees te verstaan en te ervaar sonder om Hom eers as ‘n Persoon te leer ken nie.

Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:

  • Verduidelik hoe Jesus se woorde in Joh 7:37-38 op Pinkster in vervulling gegaan het. Vergelyk die dissipels se geloofslewe voor Pinkster met hulle geloofslewe na Pinkster (veral Hand 2-4). Wat val jou op?
  • Is die Heilige Gees vir jou bloot ‘n krag of ‘n Persoon? Het jy ‘n verhouding met die Heilige Gees?
  • Watter persoonseienskappe van die Heilige Gees kom na vore in die volgende Skrifgedeeltes:

Rom 8:26-27, 1 Kor 12:11, Rom 15:30, Ef 4:30, Heb 10:29, Hand 5:3, Mat 12:31-32, Hand 7:51