Sustersaamtrek 9 Maart 2019

posted in: Artikels

Tema: Omgeewingsbewus

Liewe Suster in Jesus Christus

Bergbron, Newclare en Jabavu gemeentes nooi u vriendelik uit na die Gereformeerde Sustersaamtrek, Suidwes-Gauteng streek op Saterdag, 9 Maart 2019 by Gereformeerde Kerk Bergbron, h/v Schoongezichtweg en Drakensbergweg, Bergbron


Spreker oor die tema:  Joe Niemand

Registrasie vanaf 08:00,  program begin 09:00 
Veilige parkering – ons kan 240 dames ontvang
RSVP voor/op Maandag, 17 Februarie 2019

Koste:  R 120 per persoon
Bankrekeningdetails:
Capitec Bank
Naam: W. M. Mulder
Rek. No: 16002274876  branch code 470010
Gebruik as verwysing jou Naam en Van /gemeente naam
Stuur bewys van betaling na [email protected]

Onthou asb: Ekstra kontant vir kollekte ten bate van SA Bybelgenootskap en Die Vroueblad,
Vir uitstallers, Cum Boeke en Annique.

Bring asseblief ’n item om te skenk vir There4Ministries se uitreik na Egipte en die Midde-Ooste.

 • ballonne
 • tennisballe
 • teddiebere
 • traumapoppies
 • kryte en boeke
 • springtoue
 • lekkergoed
 • kaartjies van bemoediging
 • gehekelde kruisies
 • teesakkies

 • klein sepies
 • bedsokkies
 • klein aandenkings of Suid-Afrikaanse
 • magnete
 • bokse sjokolade
 • waslappies
 • handeroom
 • filterkoffie
 • kostuumjuwele

Dear Sister in Jesus Christ

Bergbron, Newclare and Jabavu congregations hereby invite you cordially to the Reformed Ladies’ Convention, Southwest-Gauteng region on Saturday, 9 March 2019 at Reformed Church Bergbron, cnr Schoongezicht Rd and Drakensberg Rd, Bergbron.

Speaker about the theme:  Joe Niemand

Registration starts 08:00, program starts 09:00 
Safe parking – we can receive 240 ladies 
RSVP before/on Monday, 17 February 2019
Cost:  R 120 per person

Bank account details:
Capitec Bank
Name: W. M. Mulder
Acc. No: 16002274876  branch code 470010
Use as reference your Name and Surname /church’s name
Send proof of payment to [email protected]

Please remember: Extra cash for collection towards SA Bible Society and Die Vroueblad,
For exhibitors, Cum Books and Annique.

Please bring an item to donate to There4Ministries outreach  to Egypt and the Middle East.

 • balloons
 • tennis balls
 • teddy bears
 • trauma dolls
 • crayons and books
 • skipping ropes
 • sweets
 • greeting cards(to encourage)
 • crocheted crosses
 • tea bags
 • tea bags
 • small soaps
 • bed socks
 • small curio’s or South African magnets
 • boxes chocolates
 • face cloths
 • hand cream
 • filter coffee
 • costume jewellery.